polaroid studies
polaroid study I, Jan Tore Jensen
polaroid study I
polaroid study II, Jan Tore Jensen
polaroid study II
polaroid study III, Jan Tore Jensen
polaroid study III
polaroid SX70 I, Jan Tore Jensen
polaroid SX70 I
polaroid SX70 II, Jan Tore Jensen
polaroid SX70 II
polaroid SX70 III, Jan Tore Jensen
polaroid SX70 III
Expired I , Jan Tore Jensen
Expired I
Expired II , Jan Tore Jensen
Expired II
Expired III, Jan Tore Jensen
Expired III
Expired IV, Jan Tore Jensen
Expired IV
Expired V, Jan Tore Jensen
Expired V
Expired VI, Jan Tore Jensen
Expired VI
Expired VII, Jan Tore Jensen
Expired VII
Expired VIII, Jan Tore Jensen
Expired VIII
Expired IX, Jan Tore Jensen
Expired IX